فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 5

یارانه و نقش آن در اقتصاد ایران

دانشجویان رشته اقتصاد نظری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی یارانه در ایران

تحقیق مورد استفاده دانشجویان اقتصاد

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر بازرگانی خارجی بر رشد اقتصادی ایران

تحقیق مورد استفاده دانشجویان اقتصاد

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پولشویی

مورداستفاده دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی