اخرین محصولات ثبت شده

دانلود مقاله isi با موضوع آیا کیفیت حکمرانی کمک به ناهمگونی در سطوح شادی در سراسر کشورهای منا؟

دانلود مقاله isi با موضوع آیا کیفیت حکمرانی کمک به ناهمگونی در سطوح شادی در سراسر کشورهای منا؟ | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 15

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع نقاط قوت و ضعف حسابداری قانونی

دانلود مقاله isi با موضوع نقاط قوت و ضعف حسابداری قانونی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 14

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع روابط سیاسی و شرکتی کارایی

دانلود مقاله isi با موضوع روابط سیاسی و شرکتی کارایی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 15

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع بررسی مقایسه ای انتقادی از اضطراری و فاجعه مدیریت در جهان عرب

دانلود مقاله isi با موضوع بررسی مقایسه ای انتقادی از اضطراری و فاجعه مدیریت در جهان عرب | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 23

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع انطباق ارزش های اخلاقی در B2B بین المللی روابط

دانلود مقاله isi با موضوع انطباق ارزش های اخلاقی در B2B بین المللی روابط | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 14

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع نوآوری در بازارهای دامپزشکی

دانلود مقاله isi با موضوع نوآوری در بازارهای دامپزشکی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 14

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع چرا سازمان های شبکه شکست می خورند؟

دانلود مقاله isi با موضوع چرا سازمان های شبکه شکست می خورند؟ | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 11

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع حمایت از راه دور از قربانیان خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

دانلود مقاله isi با موضوع حمایت از راه دور از قربانیان خشونت علیه زنان و خشونت خانگی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 15

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع نقش جوامع محلی در ایجاد صلح

دانلود مقاله isi با موضوع نقش جوامع محلی در ایجاد صلح | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 12

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع مدل سیاست INCITE توسعه برای خلاق صنایع

دانلود مقاله isi با موضوع مدل سیاست INCITE توسعه برای خلاق صنایع | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 16

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع تأثیر شیوه های ناب-سبز در سازمانی عملکرد پایدار

دانلود مقاله isi با موضوع تأثیر شیوه های ناب-سبز در سازمانی عملکرد پایدار | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 22

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع جلوگیری از تقلب GST برای اطمینان پایداری کسب و کار

دانلود مقاله isi با موضوع جلوگیری از تقلب GST برای اطمینان پایداری کسب و کار | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 21

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل